Story

Story: Dr Rob Smith, cerddor, cyfansoddwr, cydweithiwr

Author: Dr Rob Smith

A ninnau’n bobl greadigol, tueddwn i wybod yr hyn rydym am ei greu. Rydym am gael llonydd i’w wneud nes ei fod yn barod ac wedyn hoffem i bawb dyrru atom i weld a chlywed ein creadigaeth. Golwg draddodiadol ac unigolyddol yw hon ar yr artist gydag agwedd fasnachol galed yno hefyd.

 

Byddai’n well gennyf i gydweithio er fy mod wedi gweithio ar fy mhen fy hun i raddau helaeth a byddwn yn parhau i’w wneud. Dyma dri o’m rhesymau dros gydweithio:

 

caiff fy syniadau eu herio a chael ysgytwad. Mae cydweithwyr yn gwneud pethau yn eu ffordd eu hunain. Yn aml mae hon yn wahanol i’m ffordd i o wneud pethau. Af yn rhy gyfforddus gyda’m prosesau fy hun. Af yn gaeth i’m ffyrdd penodol i o weithio. Bydd cydweithio’n gofyn cwestiynau anodd a’m gorfodi i feddwl yn wahanol, i fynd i wahanol gyfeiriadau a chyfiawnhau pam y gwnaf bethau yn fy ffordd arferol. Mae’n her gynhyrchiol a all esgor ar wahanol waith neu gymryd llwybr arall i gynhyrchu gwaith. Mae’n peri fy mod yn meddwl a chreu mewn ffordd wahanol.

A finnau’n gerddor/cyfansoddwr creadigol, yn aml gadawaf fylchau yn fy ngherddoriaeth i bobl eraill eu llenwi. Mwynhaf gydweithio â phobl fyrfyfyr sy’n llenwi fy awgrym strwythurau a’u poblogi â’u syniadau eu hunain. Gall cyfraniadau’r perfformwyr arwain at greu cerddoriaeth wych ond gall godi problemau dyrys o ran eiddo deallusol! Ysgrifennais ddarn felly o gerddoriaeth yn 2006 i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Caerfaddon. A dweud y gwir, cydweithio yw’r elfen yng ngherddoriaeth glasurol y Gorllewin sydd braidd yn rhyfedd. Heblaw am awduron, beirdd, arlunwyr a cherflunwyr ac ati, mae’r rhan fwyaf o’r celfyddydau perfformiadol yn gydweithiol eu natur. Mae hyd yn oed y gwneuthurwr ffilm mwyaf unbenaethol yn cael mewnbwn helaeth i’w waith gan ddylunwyr, sinematograffwyr, actorion, gwneuthurwyr gwisgoedd ac ati. Yn y celfyddydau felly, cydweithio yw’r arfer er yr hoffai pobl farchnata bwysleisio athrylith unigolyn penodol. Yn aml dygir i’r cof yr hen ymadrodd bod ‘y cyfanwaith yn fwy na’i rannau’. Yn sicr mae hynny’n wir am gydweithio celfyddydol.

 

Fel arfer wrth gydweithio mae gennych hygyrchedd at rwydweithiau’r bobl a hoffwch neu eich dilynwyr ac mae gennych eich rhwydweithiau eich hun y mae gan eich cydweithwyr hygyrchedd atynt. Craidd creu celfyddyd yw cyfathrebu syniadau, dymuniadau a theimladau. Mae cydweithio’n prysuro ac ehangu’r broses o’u cyfnewid.

 

 

Felly, dewch bobl, gawn ni i gyd gydweithio!

View Story Archive

Other stories:

Jafar Iqbal coming out of my shell

Jafar Iqbal coming out of my shell

Mrs Mangalam Swaminathan

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Lauren Orme - Nosweithiau Animeiddio Caerdydd

Jenny Allan - Wonderbrass

Jenny Allan - Wonderbrass

Art That Binds Supporters